ERP Dictionary

We gathered together the ERP concepts and abbreviations used in business life and created the ERP dictionary.

ERP Dictionary Explanation
B2B

Business to Business | Firmadan Firmaya


Firmalar arası yapılan e-ticaret modelidir. Bir firma mal ürün veya hizmetlerini başka bir firmaya pazarlıyorsa burada B2B pazarlama gerçekleşir. Örneğin, reklam ajansları, grafik tasarım hizmetleri, ERP hizmetleri firmadan firmaya ticaretin en yoğun uygulandığı sektörlerdir.
B2C

Business to Consumer | Firmadan Tüketiciye


Firma ile tüketici arasında olan e-ticaret modelidir. Bir firmadan direk olarak tüketiciye, kullanıcıya yapılan ticaretler B2C olarak adlandılır. Restoranlar, perakende satış mağazaları B2C ‘nin en yoğun kullanıldığı örneklerdendir.
BI

Business Intelligence | İş Zekası


Verinin bilgiye dönüştürülme sürecini ifade eder. BI ham verileri analiz edip onları işe yarar, anlamlı ve kullanılabilir bilgiye çevirerek daha hızlı ve daha güvenilir karar vermeye yardımcı olur. Veri ambarında bulunan verileri tasarlar, yönetir ve analizler yaparak istenildiğinde raporlar hazırlanmasını sağlar. Alınacak stratejik kararlarda doğru hamleler yapmaya yardımcı olur. İhtiyaç duyulduğu anda erişilebilen bilgi, rekabet içerisinde güçlü kalmayı ve öne çıkmayı sağlar.
BOM

Bill of Material | Ürün Ağacı


Türkçede “Ürün Ağacı”, “Ürün Reçetesi” gibi kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ürünü oluşturan tüm mamul, yarı mamul ve hammaddeleri gösteren şemaya ürün ağacı denir. Ürün ağacı yalnızca ürünü oluşturan malzemeler ve bunların miktarlarını gösterir. Fakat ERP gibi üretim sistemleri içeren programlarda ürün ağaçlarının tanımı daha geniştir. Bu programlarda ürün ağaçlarında iş istasyonu, operasyon bilgileri gibi bilgilere de ulaşmak mümkündür. Ürün ağaçları/Ürün reçeteleri bir ürünün bileşenlerinin maliyetini de hesaplamaya yardımcı olur.
BPM

İş Süreçleri Yönetimi - Business Process Management


Firmalarda iyileşmeyi artırmak amacıyla yönetimi izlenebilir kılan sistematik yaklaşımdır. Mevcut durum analizinin yapılması, hedeflerin belirlenmesi, mevcut durum ile hedef arasındaki tutarlılık ölçümünün yapılması, darboğazların tespit edilmesi, iyileştirme adımlarının, görev ve sorumlulukların belirlenmesini kapsar.
C2C

Consumer to Consumer | Tüketiciden Tüketiciye


Consumer to Consumer , Customer to Customer kavramlarını ifade eder. Türkçeye tüketiciden tüketiciye / müşteriden müşteriye olarak çevrilmiştir. Tüketiciler arası e-ticaret modelidir. Bir tüketiciden diğerine yapılan ticaretlere verilen addır. İkinci el ürünlerini kullanıcıların, başka kullanıcılara pazarladığı platformlarda C2C pazarlamaya örnektir.
CIM

Computer Integrated Manufacturing - Bilgisayarla Bütünleşik Üretim


İmalat ürünlerinde bilgisayar kontrollü makinelerin ve otomasyon sistemleri ile bütünleştirilmesidir. CNC(Computer Numerical Control-Bilgisayar Sayısal Kontrolü), CAD(Computer Aided Design-Bilgisayar Destekli Tasarım), CAM(Computer Aided Manufacturing-Bilgisayar Destekli İmalat), CAE(Computer Aided Engineering-Bilgisayar Destekli Mühendislik), CAQ(Computer Aided Quality-Bilgisayar Destekli Kalite) gibi bir çok gelişmiş imalat teknolojilerini birleştirip otomatikleştirerek hatasız bir üretim süreci sağlar. Seri üretimin yoğun olduğu otomotiv, havacılık, uzay ve gemi endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
CMMS

Computerized Maintenance Management | Bilgisayar Destekli Bakım Yönetim Sistemi


CMMS bir yazılım otomasyonudur. Üretim tesislerini, makinelerini, ekipmanları ve sistemlerini kontrol eder, çalışmasını takip eder, bakım ve onarım süreçlerini, iş emirlerini planlar, sistemlerin enerji ve verimliliğini ölçebilir. Özetle; CMMS makine ve ekipmanın satın alınmasından başlayarak, kurulumu, işletme süreçleriyle devam ederek ekonomik ömrünün sonlanması ile elden çıkarılana kadar olan döngüsünün uçtan uca yönetilmesini sağlar.
CRP

Capacity Requirement Planning | Kapasite İhtiyaç Planlaması


CRP, kapasite yönetim elemanlarından sadece biridir. Kapasite sınırlarının belirlenmesini yani istenilen üretim için ne kadar makine ve iş gücü gerektiğinin belirlenmesini sağlar. MRP ile çıkarılan ve daha önceden çıkarılmış açık siparişlerin karşılanması için gerekli kapasite ile mevcut kullanılabilir kapasitenin karşılaştırmasını yaparak uygulanabilir sipariş planının hazırlanmasını amaçlar.
CTI

Computer Telephony Integration - Bilgisayar Telefon Entegrasyonu


Bilgisayarların telefonlar ile etkileşime girmesine izin veren sistemdir. Birden fazla telefon ile destek verilen ortamlarda bilgisayar ve ilgili programları kullanarak yönetilir. Öncelikle günlük alınan çağrıların fazla olduğu yerlerde kullanılmaktadır.
DRP

Distribution Resource Planning | Dağıtım Kaynakları Planlama


Araçların depolama, yükleme ve boşaltma kapasiteleri, işçilik, finansman gibi kaynakların belirli ölçütlere göre planlanmasını sağlayarak, dağıtım organizasyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur. DRP ile hangi ürüne ihtiyaç duyulduğu, ihtiyacın ne kadar olduğu, ihtiyacın ne kadarının ne zaman ve nasıl karşılanacağı, hangi taşıma araçları ile hangi merkezler arasında nasıl iletileceği belirlenir. İhtiyaç duyulan ürünün eksiksiz ve zamanında karşılanabilmesi için gerekli kaynaklar belirlenebilir. Ayrıca mevcut verileri analiz ederek hangi merkezde ne kadar stok bulunması gerektiğini de belirtebilir.
EAM

Enterprise Asset Management | Kurumsal Varlık Yönetimi


Kurumsal Varlık Yönetimi bir demirbaşın şirketin envanteri olarak kaydedilmesinden, hurdaya dönene kadar olan tüm süreçlerinin yönetimidir. EAM yazılımları ile demirbaşların kullanımı boyunca takip edilmesi, tamir ve bakım süreçlerinin yönetilmesi sağlanır. Daha ileri düzeyde garanti yönetimi, koruyucu bakım planlama, kablosuz mobil cihaz entegrasyonu gibi genişletilmiş özellikleri de barındırabilir. Şirketler büyüdükçe artan varlıkların yönetimi zorlaşmaya başlayarak, daha fazla bakım personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda Kurumsal Varlık Yönetimi önem kazanmaktadır. Yazılım aracılığıyla şirketin bütün envanterleri kayıt altına alınarak tüm süreçler en az personel ve minimum masraf ile planlanabilir.
EDI

Electronic Data Interchange | Elektronik Veri Değişimi


EDI, farklı portallar arasında elektronik formattaki belgelerinin bir portaldan diğerine kontrollü bir şekilde iletilmesini sağlayan sistemlerdir. EDI verilerin manuel aktarılması sırasında oluşabilecek hataların en aza indirerek ticari anlaşmazlıkları azaltmayı ve verilerin daha hızlı aktarılmasını sağlar.
ERM

Enterprise Risk Management |Kurumsal Risk Yönetimi


Tüm süreçlerde kullanılan bu faaliyetin amacı yönetime etki edecek riskleri tanımlamak, yönetimin kurumsal risk alma stratejisine uygun olarak yönetmek ve hedeflere ulaşmak için asgari düzeyde güvence sağlamak amacıyla idarenin üst kısımlarıyla beraber diğer tüm çalışanlar tarafından stratejilerin belirlenmesinde kullanılır. Teknolojinin kullanımı, ERM gereksinimlerine uyum sağlamayı kolaylaştırmaktadır. Kurumlarda teknoloji tabanlı ERM uygulaması, denetim sürecini düzenleyip kolaylaştırarak zaman kazanırken doğru sonuçlar alınmasını sağlar.
ERP

Enterprise Resource Planning | Kurumsal Kaynak Planlama


Enterprise Resource Planning kavramının kısaltılmasıdır ve Türkçeye “Kurumsal Kaynak Planlama (KKP)” olarak çevrilmiştir. ERP her türlü üretim için gereken tüm kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. ERP sistemleri ile işletmenin bütün birimlerinin birbirleri ile entegre çalışmasına imkan sunarken aynı zamanda bütün verilerin bir sistem üzerinde toplanıp yönetilmesini sağlar. Büyüyen ERP sektörü birçok kısaltma ve kavramı beraberinde getirmiştir. Kavramların anlaşılabilirliğini artırmak ve sizlere yardımcı olması adına iş yaşamında kullanılan ERP kavramlarını ve kısaltmalarını tanımlayarak bir araya topladık ve ERP sözlüğünü oluşturduk. Bu sözlükte kavramların Türkçe karşılıklarını bulabilir ve işlevlerine ulaşabilirsiniz.
FIFO

First In First Out | İlk Giren İlk Çıkar


Üretime verilecek olan veya satılacak olan ürünlerin stoklara ilk önce giren ürünlerden başlaması gerektiğini ifade eder. Stoktaki ürünlerin kullanılma sırası ilk alınan ürünlerden başlanarak sırasıyla devam eder. Ürünler stoklara giriş sırasıyla stoktan çıkarlar.
FSM

Field Service Management | Saha Servis Yönetimi


Saha ekibinin tüm planlarının oluşturulması, yapılacak işlerin detaylarının hazırlanması, gerekli evrak ve belgelerin düzenlemesi ve onaylatılması, müşteri sorunlarının, şikayetlerinin ve önerilerinin saha ekibine iletilmesi gibi sahaya ait tüm işlemlerin yönetilmesini sağlayarak personel ve işletme verimliliğini artıran sistemlerdir.
HRM

Human Resources Management | İnsan Kaynakları Yönetimi


Human Capital Management ( HCM ) olarak da karşımıza çıkmaktadır. Türkçede İnsan Kaynakları Yönetimini ifade eder. İnsan kaynağı kurumların en önemli kaynaklarından biridir. İnsan kaynakları yönetimi de bu kaynağın ihtiyaçlarını analiz etme ve gereklilikleri karşılama süreçlerini en doğru şekilde yönetmeyi sağlar. Kariyer süreçlerini, eğitimlerin belirlenme, düzenlenme ve değerlendirilme süreçlerini, personel bordrolarını, performans değerlendirmelerini, iş geliştirme süreçlerini de kapsar.
IMP

Import Management | İthalat Yönetimi


IMP : Import Management | İthalat Yönetimi Daha çok dış ticaret işlemlerini şirket içerisinde yürüten firmalar için önem taşımaktadır. İlgili sistem üzerinden tüm satınalma süreçlerine entegre olarak işlemlerini yürütmektedir. Nakliye, sigorta gibi ekstra masraflar tanımlanabilir, GTİP takibi yapılabilir, ithalat beyannameleri yönetilebilir, gümrük maliyetleri önceden hesaplanabilir gibi ithalata dayalı tüm işlemler bu modül ile sağlanmaktadır.
INV

Inventory Management | Stok Yönetimi


İşletmelerin ürün stoklarının tarih, lokasyon, miktar, gibi çok sayıda özellikleri istenildiği gibi yönetilmesini sağlamaktadır. Stok Yönetimi; üretimden satışa, bakımdan kaliteye kadar tedarik zincirinin tamamını destekler. Tüm stok hareketleri kaydedilerek geçmiş ve güncel envanter durumu ayrıntılarıyla incelenebilir.
IT

Information Technology | Bilgi Teknolojisi


Bilgisayar donanımlarının ve yazılım uygulamalarının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi gibi işlemlerin yönetilmesi ve desteğinin verilmesi süreçlerine verilen addır. Bilgi teknolojileri bilgisayarların ve yazılımların aracılığıyla verilerin işleyerek, bilgiye dönüştürürken bu bilginin saklanması, korunması, iletilmesi ve güvenli bir biçimde erişilmesinden de sorumludur.
IVR

Interactive Voice Response – Etkileşimli Sesli Yanıt


Arayan kişileri direkt karşılayan, otomatik etkileşime giren, tuşlama ya da sesli yanıt yöntemleri ile doğru menüye ya da doğru kişiye yönlendiren bir telefon sistemidir.
IoT

Internet of Things | Nesnelerin İnterneti


Cihazların farklı haberleşme protokolleri aracılığıyla birbirlerine bağlanarak haberleşmelerini sağlayan sistemlerdir. Nesnelerin IoT cihazları ile birbirleriyle iletişime geçmeleri ve bilgi alışverişi yapmaları sağlanır. Olası sorunları önceden tespit edip çözülmesine imkan sağlayarak saha servislerinin iyileştirilmesini sağlar. Varlıkları izlemeye imkan sunar. Tesisleri kontrol altına alarak daha iyi yönetilmesini sağlar. Ürünler her alanda kontrol altına alınarak analiz yapılması sağlanır ve müşteri memnuniyeti artırılır.
JIT

Just In Time | Tam Zamanında Üretim


İhtiyaç kadar talebin, kusursuz zamanlama ve mükemmel kalite anlayışı ile tek seferde, kayıpsız ve tam zamanında karşılandığında da sistem içi boşlukların ve israfın önleneceğini savunan kavramdır. 2. Dünya Savaşının adından Japonya’da yaşanan ekonomik sıkıntılar sonrasında, kıt kaynakları verimli kullanmak amacıyla ortaya çıkmıştır. JIT felsefesinin amacı; planlama, satış ve üretim işlevlerini senkronize ederek işletmeye fayda sağlamak ve israfları önlemektir. JIT felsefenine göre sipariş ya da satış kadar üretim yapılır bu da düşük stok seviyelerinde çalışarak, depo maliyetlerini düşürür. Ayrıca karlılığı artırırken kaliteden ödün vermemek esas alınır. ABD kökenli olan Sıfır Envanter (Zero Inventories) deyimi de JIT kavramı ile aynı anlama gelmektedir.
LIFO

Last In First Out | Son Giren İlk Çıkar


Üretime verilecek olan veya satılacak olan ürünlerin stoklara son olarak giren ürünlerden başlaması gerektiğini ifade eder. Stoktaki ürünlerin kullanılma sırası son olarak alınan ürünlerden başlanarak geriye doğru sırasıyla devam eder. Ürünler stoklara giriş sırasının tersine göre stoktan çıkarlar.
MES

Manufacturing Execution System | Üretim Yönetim Sistemleri


MES Sistemleri imalatta sahadan eş zamanlı veri toplamaya yarayan sistemlerdir. ERP sistemleri ile entegre edildiğinde karşılıklı veri akışı sağlanır. ERP den aldığı iş emirlerinin çıktılarını ERP programına tekrar yollar. Sahadaki çalışanların, makinelerin ve ürünlerin tüm süreçlerinin takibini eş zamanlı yaparak yönetimini kolaylaştırır, verimliliği artırır. Saha operasyonlarından gerçekçi, sistemli ve daha doğru veriler elde edilmesini sağlar.
MNT

Maintenance Management | Bakım Yönetimi


Sistem sorunlarını önleme ve ekipmanların kullanım sürelerinin uzatılmasıyla birlikte bakım çalışmalarını en verimli şekilde yürütülmesini sağlar. Beklenmedik arızalar, sistem kesintileri, makine ve kalıpların kullanım süreleri gibi memnuniyetsizlikler Bakım Yönetimi sayesinde aşılabilir.
MPS

Master Production Schedule | Ana Üretim Planı


MPS elde edilecek her bir ürün için ne zaman ve ne kadar üretim yapılması gerektiğini belirler. Bunu yaparken mevcut stok seviyelerini ve talep tahminlerini esas alır. MPS arz ve talep dengesinin kurulmasını hedefler. MPS arz ve talep dengesinin kurulmasını hedefler.
MRO

Maintenance Repair and Overhaul | Bakım Onarım ve Tamir


Endüstriyel bakım herhangi bir ekipmanın sürdürülebilirliği amacıyla devam ettirilen tüm teknik ve buna bağlı yönetim faaliyetlerinin kombinasyonu olarak tanımlanabilir. Tamir bakım faaliyetlerinde amaç söz konusu sistemin fonksiyonel tutulması, ömrünün uzatılması, ve güvenli bir şekilde çalışmasının garantiye alınmasıdır. MRO bakım, onarım ve tamir servisleri ile sistemlerin devamlılığını sağlayan faaliyetlerin tümüdür. Özel olarak havacılık alanında bakım onarım uçakların güvenli ve devamlı uçuşlarının sağlanması için regülasyona tabi tutulan zorunlu bir faaliyettir. Gerek ticari gerekse askeri amaçlı uçaklar için belirli aralıklarla bakıma girme zorunluluğu vardır. Bu aralık hem zaman hem de uçuş sayısı olarak belirlenir. MRO servisinde havayolu şirketleri için en önemli üç kriter; kalite, bakım süresi (
MRP

Material Requirement Planning | Malzeme İhtiyaç Planlaması


İlk olarak 1960’larda ABD ’de kullanılmaya başlayan MRP, üretim süreçlerini daha iyi yönetmeyi, kontrol etmeyi ve daha verimli hale getirmeyi amaçlar. MRP, Ana Üretim Planını(MPS) baz alarak ihtiyaçları analiz eder. Ne zaman, ne kadar, hangi hammadde veya malzeme gerekeceğini; mevcut stokları ve satınalma siparişlerini de dikkate alarak hesaplar. İstenilen malzemenin istenilen zamanda istenilen yer olmasını kontrol etme imkan sunar. MRP, Stok yatırımlarını en aza indirmek, üretimi ve etkinliği arttırmak, tutarlı iç kontrol sistemi oluşturmak, taleplere zamanında karşılık vermek, yapılan hizmeti geliştirmek ve kalitesini arttırmak, geleceğe dair yapılan planların etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan bir sistemdir. MRP sistemleri ERP sistemlerinin içinde bir modüldür. Yani ERP, MRP sistemlerini de kapsayan daha geniş çaplı bir sis
MRP II

Manufacturing Resources Planning | Üretim Kaynakları Planlanması


MRP sistemlerinin işletmelerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamaması sebebiyle ortaya çıkan MRP II sistemleri, açılımları farklı olsa da MRP sistemlerinin geliştirilmesiyle oluşmuştur. İlk olarak 1980‘lerde ABD’de geliştirilmiş bir sistem olup 1981 yılında ilk kez Oliver Wight tarafından “Amerika’nın Üretim Potansiyelinin Kilidini Açmak (Unlocking America’s Productivity Potential)” adlı kitabında bahsedilmiştir. MRP II; üretim süreçlerinin düzenlenmesini, sürecin her aşamasında ürünün takip edilmesini, esnek ürün konfigürasyonları oluşturulmasını, üretim maliyetleri hesaplanabilmesini, hammadde gereksinimlerini kapasite göz önünde bulundurarak hesaplanabilmesini, eş zamanlı verileri raporlanabilmesini gibi verimliliği artıran ve maliyetleri azaltan imkanlar sunar.
RCCP

Rough Cut Capacity Planning | Kaba Kapasite Planlaması


“Kaba Kapasite Planlaması” yanı sıra “ Kaba Kesim Kapasite Planlaması” olarak da karşımıza çıkmaktadır. MRP sistemleri kapasite duyarlı değildir ve kapasitenin yeterli olduğunu esas alarak çalışır. Bu esnada RCCP devreye girerek ihtiyaca göre gerekli kaynakları belirler. RCCP, Ana Üretim Planının (MPS) kapasite açısından uygulanabilirliğini test eder. RCCP’nin Ana Üretim Planını(MPS) uygun bulmadığı durumlarda üretim planı tekrar hazırlanmalı ya da gerekli kaynaklar sağlanmalıdır.
SAL

Sales Management | Satış Yönetimi


İşletmeler Satış Yönetimi sayesinde, satış süreçlerini yönetebilir, satış sürecinin tüm adımları olan; teklif, sipariş, irsaliye, fatura gibi belgeleri birbirleri ile entegre ederek takip edebilir. Satış, tüm departmanlara bağlı olarak çalıştığı için diğer departmanları da ilgilendiren stok yönetimi, muhasebe ile ilgili kayıtları, fiyat politikaları ve kampanyaları da yöneterek takibini sağlayabilmektedir.
SCM

Supply Chain Management | Tedarik Zinciri Yönetimi


Tedarikten son kullanıcıya kadar olan tüm lojistik hareketlerini kapsayan yönetim ve planlama faaliyetlerinin bütünüdür. Tedarikçiler, dış hizmet sağlayıcıları, müşteriler vs. arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlar. Ürünü zamanında tedarik edebilme, üretim sürecini kısaltma, ürün kalitesini artırma, değişen pazar koşuluna ve ekonomik şartlara karşı esnek olabilme açısından önem taşır. Maliyetleri düşürmeye ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına imkan sunar.
WMS

Warehouse Management System | Depo Yönetim Sistemi


Depoların etkin kullanımı ve kontrolü için kullanılan teknolojik sistemlerdir. Depolardaki stokların, işgücünün yönetilmesini ve lojistik süreçlerinin de daha sağlıklı yürütülmesini sağlar. Barkod, RF ve IoT cihazları ile birlikte daha verimli ve etkin olarak kullanılabilir. Depo Yönetim Sistemleri ile hatasız depo sayımı, mal kabul ve teslimat yapılabilir. Depo içinde malzeme yerini kolaylıkla tespit edebilir ve hareketleri izleyebilirsiniz. Aynı zamanda tüm işlemleri yazılım programına entegrasyonu ile ticari işlemlerinizi yönetebilirsiniz.